Hopp til innhold

Populære søk

Rolex

Cartier

Dykkerur

Speedmaster

Breitling

Tag Heuer

Longines

Åpenhetsloven

Arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Denne rapporten redegjør for arbeidet med aktsomhetsvurderinger og beskriver hvordan Urmaker Bjerke har innsamlet dokumentasjon fra våre samarbeids­partnere, samt hvordan det er mulig å komme i kontakt med oss ved ytterligere spørsmål.

Urmaker Bjerke utfører aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjer fra FN og OECD for flernasjonale selskaper. For oss innebærer dette at vi kartlegger og vurderer dette for alle våre ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og underleverandører. Dette arbeidet pågår kontinuerlig og denne rapporten oppdateres minimum en gang i året og finnes tilgjengelig på våre hjemmesider www.urmaker-bjerke.no.

Aktsomhetsvurderinger

Rapporten tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneske­­rettigheter og redegjør for hvem bedriften handler med, hvor bedriften handler og hva bedriften handler med. Disse kan illustreres slik:

Alle-ikoner-plansje-RGB_bokmal

OECDs modell for aktsometsvurderinger for ansvarlig næringsliv, er lagt til grunn for dette arbeidet. Modellen under har 6 trinn som beskriver hvordan virksomheter kan jobbe for mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Å være god på aktsometsvurderinger, betyr ikke at virksomheten ikke har negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Det innebærer heller at virksomheten er åpen og ærlig om utfordringer og håndterer dette på best mulig måte, i samråd med sine interessenter.

Aktsomhetsvurdering_tittel

Urmaker Bjerke jobber kontinuerlig med å kartlegge vår leverandørkjede og samarbeids­partnere. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. Gjennom prosessen søker vi å identifisere, forebygge, unngå, redusere og eventuelt redegjøre for negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, som kan forekomme i vår leverandør­kjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte

Urmaker Bjerke er en mellomstor bedrift, bestående av litt over 90 ansatte, fordelt på 3 fysiske butikker. To i Oslo og en i Bergen. I tillegg har vi nettbutikker, en for nye klokker og en for Bjerke Vintage & Pre-Owned. Kontor, administrasjon og verksted er plassert i nærheten av butikkene våre i Oslo, slik at det er en nær tilknytning i hele driften.

Urmaker Bjerke ble etablert i 1923. I over 100 år har vi vært leverandør av ur i Norge. Vi har et nært samarbeid med mange av de fremste urprodusentene i verden, med fokus på kvalitet og eksklusive merkevarer. I tillegg til våre klokkeleverandører, har vi også andre samarbeids­partnere vi leier inn tjenester fra. Dette er norske selskaper som leverer tjenester innen IT, markedsføring, eventer, rengjøring og revisjon.

Virksomheten skal drives ut fra følgende etiske retningslinjer

  • Vi skal kun involvere oss i aktiviteter som er i samsvar med lover og forskrifter, inngåtte avtaler og våre egne retningslinjer for forretningsetikk.
  • Vi skal tilby våre tjenester og produkter på en slik måte at vår, kundens og samarbeids­partnerens rettigheter og plikter klart kommer frem.
  • Vår markedsføring og annonsering skal ikke være misvisende, men skal gi korrekt informasjon om de tjenestene og produktene som tilbys.
  • Alle ansatte skal i kontakt med kunder og samarbeidspartnere fremme ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold.
  • Den ansatte skal ikke utnytte sin stilling for å oppnå personlige fordeler, som upassende gaver eller betaling av arrangementer eller reiser. Normale gaver som det vil fremstå som uhøflig å nekte og motta kan aksepteres, men skal deles med fellesskapet.
  • Den ansatte skal ikke delta i aktiviteter der det kan oppstå interessekonflikt mellom virksomhetens og den ansattes interesser eller noen av den ansattes nærståendes interesser.
  • Ansatte skal heller ikke på vegne av virksomheten ta beslutninger som kan påvirke den ansattes egen eller noen av den ansattes nærståendes økonomiske interesser.
  • Den ansattes eventuelle eksterne engasjement må ikke være til hinder for utførelse av de plikter og funksjoner personen har. Slike eksterne engasjement må heller ikke undergrave tilliten til virksomheten. I tvilstilfeller skal den ansatte gi informasjon om eksterne engasjement til sin nærmeste leder.

I Urmaker Bjerke er vi svært opptatt av hvordan vi behandler mennesker, uavhengig av om de er kunder, medarbeidere, leverandører eller underleverandører. Vi er opptatt av familie­verdier og betydningen av å ta vare på noe til neste generasjon.

Klokkene og merkenes opprinnelsesland er Sveits, Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia. Vi har relativt få forretnings­forbindelser, som er nøye utvalgt og de fleste har vi samarbeidet med i en årrekke.

Vi er forhandler av følgende merker

Samtlige av våre leverandører har egne hjemmesider, der det fremgår informasjon om produktene og som regel også deres historie, sosiale ansvar, håndverkstradisjoner, produksjon og annen aktuell omtale. Disse finner du ved å trykke på navnelinkene i listen over.

Risikovurderinger, funn og konklusjoner

Vi har gjort en kartlegging av alle våre hovedleverandører. Våre forretningsforbindelser er vurdert ved hjelp av ulike metoder; egenrapportering av seg selv og sine underleverandører i utsendt spørreskjema, fabrikkbesøk hos leverandører, jevnlige møter med representanter for de ulike merkene, samt informasjon fra hjemmesider, tilsendte erklæringer, etiske retningslinjer og bærekraftsrapporter. Dette for å jobbe systematisk med å kartlegge, forbygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning, med hovedfokus på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Klokkene blir i hovedsak produsert i Sveits og Tyskland. Dette er land som regnes som lavrisikoland, både av Norske myndigheter, OECD og FN (fn.no/Land). Så risikoen knyttet til leverandørene generelt sett, anser vi som svært lav. De nevnte landene har et godt omdømme, samt lover og reguleringer med tanke på å ivareta arbeidere og imøtekomme internasjonale menneskerettigheter.

Det som imidlertid kan innebære en viss risiko, er råvarene som selskapene har behov for, i produksjonen av varene som de kjøper og selger. I følge DFØs høyrisikoliste, er både komponenter til IT-utstyr og mineraler som gull, på oversikten over konfliktmineraler. Videre har diamantindustrien vært gjenstand for konflikt flere steder i verden. I tillegg er klokker verdifulle og ettertraktede produkter, slik at alle som håndterer dem har en relativt stor sikkerhetsrisiko forbundet med dette arbeidet.

Litt av utfordringen med forarbeidet til denne rapporten, er at Åpenhetsloven er ukjent for våre utenlandske leverandører og at de ikke helt forstod hvorfor vi etterspurte den informasjonen som vi gjorde. Dette er en bransje med stor prestisje og yrkesstolthet, der visse leverandører er relativt lite åpne og transparente, av konkurransemessige årsaker. Etter hvert som våre samarbeidspartnere bedre forsto bakgrunnen og at det kommer liknende krav om transparency også innen EU/EØS, viste det seg imidlertid at de hadde kommet relativt langt internt i dette arbeidet og vi fikk innsyn i dokumentasjon som etiske retningslinjer, bærekraftsrapporter og konkrete tiltak som var iverksatt i hele verdikjeden, noe som bekreftet det seriøse inntrykket vi hadde i utgangspunktet.

Den påfølgende risikovurderingen er derfor gjort, med dette som bakgrunn:

EmneRisikofaktorerRisikovurdering
Konflikt mineralerSosial uro
Konflikter i lokalsamfunn
Tvangsflytting
Brudd på folks rettigheter
Ulovlig handel
Korrupsjon
Skatteunndragelse
Miljøforringelse
Forurensning
Farlige arbeidsforhold
Seksuell trakassering
Overgrep
Vold
Utvinningen av verdifulle mineraler og komponenter eller
produkter det er stor etterspørsel etter,
vil alltid være forbundet med en viss risiko.
Vår vurdering er likevel at våre leverandører tar denne
risikoen på størst mulige alvor og vi har ikke funnet noen tegn
på at de bryter de internasjonale retningslinjene på noen måte.
Åpenhet og sporbarhet av råvarer genereltSamme som overKlokkeprodusentene kommer til å få økte krav om sporbarhet og åpenhet.
Vi har ikke funnet noen indikasjoner på at de ikke følger internasjonale
lover og regler på dette området.
Menneskerettigheter og arbeidsstandard i hele verdikjedenBarnearbeid
Tvangsarbeid
Lønn
Arbeidstid
Hviletid
Diskriminering
Våre undersøkelser tilsier at leverandørene har stort fokus på å
opprettholde menneskerettigheter og en god arbeidsstandard i sin produksjon.
Helse, miljø og sikkerhet i hele verdikjedenHelsekonsekvenser
Forurensning
Trusler
Vold
Ran
Enhver produksjon og frakt av varer vil ha en viss innvirkning på miljøet.
Våre undersøkelser tyder på at våre produsenter tar både dette og
sikkerhetsaspektet svært seriøst.

Som beskrevet tidligere forventer vi at vår egen virksomhet, våre leverandører og samarbeidspartnere har en høy etisk standard. Vi tolererer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi over­holder lover og forskrifter i våre aktiviteter og sammen med våre ansatte oppfordrer vi til dialog, åpenhet og ansvarlighet. Vi forventer det samme fra våre leverandører og samtlige samarbeidspartnere, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon, ber vi om at henvendelsen sendes til følgende e-post-adresse: transparency@urmaker-bjerke.no

Urmaker Bjerke vil svare på forespørslene skriftlig, innen rimelig tid og senest innen 3 uker.

Se åpenhetsloven på www.lovdata.no for mer utfyllende regler.